Regulamin konkursu z Webinarium n/t technologii CISCO – Forteca Sp. z o.o. sp.k 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest firma Forteca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
   z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 12 (91-341 Łódź), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000841944, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 9471986991 oraz Regon: 36444895100000, adres e-mail: kontakt@fortecait.pl
 2. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne
  z oświadczeniem, że Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej
  z Konkursem. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/FortecaIT (zwanej dalej “Fanpage”).

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook zwierającego prawdziwe dane w zakresie podanego imienia i nazwiska.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby najbliższe.
 4. Chwilą przystąpienia do Konkursu jest wstawienie na Fanpage’u, pod postem dotyczącym webinarium o technologii Cisco, komentarza zawierającego odpowiedź na zadanie konkursowe.
 5. Konkurs trwa od 01.2021 r. do 31 marca 2021 r. do godziny: 12:00
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 02 04.2021 za pośrednictwem Fanpage’a.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a, jak również za usterki techniczne wywołane działaniem serwisu Facebook uniemożliwiające przystąpienie Uczestnika do Konkursu.

§ 3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega: umieszczeniu w komentarzu pod postem n/t technologii CISCO na fanpage’u Fortecy IT zdjęcia przedstawiającego: stanowisko pracy zdalnej Uczestnika. Zdjęcie musi być wykonane osobiście przez Uczestnika.
 2. Zdjęcia przedstawiające treści niecenzuralne, naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, zawierające ukrytą reklamę lub naruszające prawa (w szczególności prawa autorskie) innych osób zostają automatycznie zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie, a Organizator ma prawo usunąć je bez podawania przyczyny.
 3. Laureaci konkursu zostaną wybrani przez Jury. W Konkursie zostanie wybranych 3 laureatów, którzy otrzymają nagrodę.
 4. W skład Jury wchodzi trzech członków, w tym przewodniczący wytypowani spośród pracowników Organizatora.
 5. Jury dokonuje wyboru Laureatów, których zdjęcia w ocenie Jury zostaną uznane za najlepsze. Ocena odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów: estetyka, kreatywność, humor w przedstawieniu stanowiska pracy zdalnej.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości przesłanej poprzez system Facebook lub na adres e-mail Uczestnika.

§4 Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie, którą otrzymuje każdy z trzech laureatów jest mysz komputerowa firmy TRUS – ERGONOMIC wireless mouse verto plus o wartości 120 zł.
 2. Wydanie nagrody nastąpi nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od wyłonienia laureatów.
 3. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora (tj. w Łodzi przy ul. Brukowej 12) po weryfikacji danych osobowych laureata, lub na życzenie Laureata może zostać przesłana pocztą, na adres przez niego wskazany. Wskazany adres musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 25 kwietnia 2021 r. Jeśli nagroda ma zostać przesłana do Laureata pocztą, Laureat zobowiązany jest nie później niż do dnia 25 kwietnia 2021 r. powiadomić to tym Organizatora wskazując jednocześnie adres, o którym mowa w ustępie 2 powyżej. Po tym terminie roszczenie o wydanie nagrody wygasa.
 5. Organizator ma prawo podać dane (w szczególności imię i nazwisko) Laureatów na Fanpage, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie W takim przypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5 Prawa autorskie
 1. Od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na Organizatora przechodzą bez dodatkowego wynagrodzenia przysługujące Laureatom majątkowe prawa autorskie do zdjęcia, na terenie kraju i za granicą na czas nieograniczony bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie i jego rozpowszechnianie na wszelkich nośnikach i rodzajach materiałów jakąkolwiek znaną metodą, głównie techniką cyfrową, drukarską oraz reprograficzną, czy też w postaci zapisu magnetycznego w dowolnym nakładzie i wielkości;
  2. wprowadzanie zdjęcia do pamięci komputera w tym do sieci Internet oraz jego rozpowszechnienie;
  3. wprowadzanie oraz wielokrotne wykorzystywanie zdjęcia w obrocie, w tym, między innymi, w działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej oraz w handlu elektronicznym;
  4. rozpowszechnianie i zwielokrotnianie zdjęcia w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z niego, także w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych (w tym w prezentacjach multimedialnych, jako materiały reklamowe, promocyjne, marketingowe w środkach masowego przekazu oraz podczas wydarzeń promocyjnych i informacyjnych);
  5. wprowadzanie zmian, przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób;
  6. publikowanie w części lub całości.
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przysługują mu do zdjęcia wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe), a także może w sposób nieograniczony rozporządzać prawami autorskimi do zdjęcia.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw autorskich lub prawa do wizerunku innych osób, Uczestnik ponosi wyłączną, bezpośrednią i nieograniczoną odpowiedzialność wobec osób trzecich.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na wyłącznie w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 5. Za dzień złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia uważa się datę złożenia pisma w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)
 • 7 RODO

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu będzie Spółka Forteca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Brukowej 12. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO w celu przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji obowiązków i uprawnień Organizatora, a wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, a także w celach marketingowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Organizatorem, a także w zakresie danych, o których mowa w § 4 ust. 4 osoby odwiedzające Funpage Administratora. Państwa dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Facebook). Facebook przystąpił do porozumienia w sprawie Prywatności UE-USA i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 IP/16/2016 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Spółka będzie przetwarzała dane osobowe przez okres 11 lat od dnia podania danych. Informujemy, że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania. W określonych okolicznościach przysługuje mu prawo do wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania, ograniczenia przetwarzania ich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przekazania innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków, w których podanie danych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 2. Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu, która może nastąpić przy zachowaniu formy pisemnej, o której powiadomi Uczestników Konkursu za pośrednictwem Funpage’a.
 3. Organizator może zmienić termin zakończenia konkursu na skutek nieprzewidzianych okoliczności o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem Funpage’a.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
 5. Spory związane z przeprowadzonym Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.